Wśród powikłań pooperacyjnych

W przypadku rozległego braku okrężnicy postępowanie musi być indywidualne, uzależnione od unaczynie- nia i możliwości uruchomienia istniejących odcinków jelita. Zespolenie prawej połowy okrężnicy z okrężni- cą esowatą lub odbytnicą wymaga odwrócenia okrężnicy wstępującej o 180° i sprowadzenia do miednicy mniejszej na szypule naczyń biodrowo-okrężniczych. Jeśli jest to niemożliwe, wykonuje się resekcję lcątnicy i zespolenia z jelitem krętym (ryc. 12-5).

Wśród powikłań pooperacyjnych wymienia się: nieszczelność zespolenia, zwężenie, niedrożność, zespół ślepej pętli po niedostatecznej resekcji lub wcześniej wykonywanych zespoleniach bocznych. Nierzadko obserwuje się Ryc. 12-5. Odwrócenie ką- zaburzenia wodno-elektrolitowe i zaburzenia wchłania- tnicy na szypule naczyń nia, związane z krótkością jelita grubego i wynikającym biQdrmvo^ArQmiczych (wg stąd niedostatecznym wchłanianiem wody, oraz nietole-rancję pokarmów.

W zestawieniach śmiertelność sięga 20-30%. Przyczyną złych wyników jest spóźnione rozpoznanie, błędy techniczne, zakażenie, trudności w odżywianiu i dodatkowe wady.

Leave a Reply

Medycyna – Strony
    System reklamy Test
Kategoria