Author Archive

Istotna rola badanie rtg

Jeśli przy badaniu przez odbytnicę zespolenie jest niewyczuwalne i nie stwierdza się zwężenia, rektoskopia pozwoli na określenie długości kikuta odbytnicy i ewentualnych zmian patologicznych.

Istotną rolę odgrywa badanie rtg, które udokumentuje stopień i zakres zwężenia oraz poszerzenie jelita, obecność kieszeni, uchyłków, przetok, niesprawnego czynnościowo odcinka jelita lub achalazji zwieracza.

Read the rest of this entry »

Powstanie stanu zapalnego

Powstanie stanu zapalnego z zaburzeniami miltrokrążenia i uszkodzeniem błony śluzowej może powodować wysięk białka do światła, zaburzenia immunologiczne i nietolerancję pokarmów.

W celu zapobiegania enterocolitis należy wycinać możliwie w całości odcinek bez- zwojowy, a po operacji Rehbeina stosować rozszerzania w celu zniesienia achalazji zwieracza.

Read the rest of this entry »

Wśród powikłań pooperacyjnych

W przypadku rozległego braku okrężnicy postępowanie musi być indywidualne, uzależnione od unaczynie- nia i możliwości uruchomienia istniejących odcinków jelita. Zespolenie prawej połowy okrężnicy z okrężni- cą esowatą lub odbytnicą wymaga odwrócenia okrężnicy wstępującej o 180° i sprowadzenia do miednicy mniejszej na szypule naczyń biodrowo-okrężniczych. Jeśli jest to niemożliwe, wykonuje się resekcję lcątnicy i zespolenia z jelitem krętym (ryc. 12-5).

Read the rest of this entry »

Wśród błędów rozpoznawczych

Na zakończenie warto powtórzyć wnioski Swensona (1967) wynikające z analizy trudności i powikłań w leczeniu 400 dzieci z chorobą Hirschsprunga. Autor pierwszej metody operacyjnej i zasad postępowania w tej wadzie stwierdził, że wszystkie niepowodzenia były skutkiem kilku powtarzających się błędów w diagnostyce, technice operacyjnej i leczeniu pooperacyjnym.

Read the rest of this entry »

Po operacji Rehbeina

W celu zmniejszenia niebezpieczeństwa tych powikłań wskazane jest rozpoczęcie uruchomienia błony śluzowej odbytnicy w odległości 5-7 cm powyżej połączenia skórno-śluzówkowego odbytu, aby pozostawiony mankiet mięśniowy był możliwie najkrótszy.

-3. Po operacji Rehbeina może wystąpić obkurczenie zespolenia lub pozostaje zbyt długi odcinek bezzwojowy. Wykonując operację Rehbeina należy starać się wykonać resekcję możliwie rozlegle i zespolenie najniżej, jak to możliwe. Pozostawiony odcinek bezzwojowy nie powinien być dłuższy niż 3-5 cm. Wskazane są długotrwałe rozszerzania w celu zapobieżenia zwężeniu zespolenia i achalazji zwieracza.

Read the rest of this entry »

Medycyna – Strony
    System reklamy Test
Kategoria